Автомобилните акумулатори са изключително опасен отпадък заради големите количества живак, кадмий, олово, никел, цинк, литий и други, които съдържат.

Столична община има организирана система за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, за което има сключен договор с организация по оползотворяване „Екобатери“ АД.

Непотребните акумулатори се предават в най-близкия автосервиз или в центровете за вторични суровини .