Опасни отпадъци от домакинствата, като лекарства, живак и живакосъдържащи уреди, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, мастила, както и всички видове опаковки с някой от следните знаци подлежат на БЕЗПЛАТНО събиране по заявка на тел. 070011750 на цената на един градски разговор.

Тези отпадъци с опасни свойства не трябва да се включват в общия поток битови отпадъци, тъй като влияят отрицателно върху здравето на хората, замърсяват околната среда и нарушават нормалната експлоатация на депата.

Столична община има организирана система за разделно събиране на опасни отпадъци, образувани от домакинствата от 2012г. В рамките на системата, фирма „Балбок Инженеринг“ АД събира отпадъците и чрез мобилен събирателен пункт – веднъж месечно като са обхванати всички райони на Столична община. Това е оборудвано транспортно средство, отговарящо на изискванията за превоз на опасни товари, снабдено със съдове за събиране на всички видове опасни отпадъци, попадащи в обхвата на системата.

Графикът за събиране на опасни отпадъци можете да намерите тук.
Периодично през годината също така се провеждат и тридневни кампании /в три последователни дни/ в различни райони.

NB! Важно е да се знае, че лекарства се приемат само в събирателния мобилен пункт.

Електронната листовка може да видите тук.