Опасни отпадъци от домакинствата, като лекарства, живак и живакосъдържащи уреди, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, мастила, както и всички видове опаковки с някой от следните знаци подлежат на специализирано събиране.

Тези отпадъци с опасни свойства не трябва да се включват в общия поток битови отпадъци, тъй като влияят отрицателно върху здравето на хората, замърсяват околната среда и нарушават нормалната експлоатация на депата.

Актуален график за събиране на опасни отпадъци можете да видите тук.

Можете да заявите извозване на опасни отпадъци от адрес за количества минимум 1 кг на тел. 0885 401 300.