Не изхвърляйте в сивите контейнери отработени машинни и моторни масла. Те са изключително замърсяващи, както и леснозапалими.

Столична община има организирана система за разделно събиране на отработени масла от гражданите, чрез сключен договор за събирането им с фирма „Ойл Рециклейшън“ ЕООД.

Отработените масла от гражданите могат да се предават само на местата за смяна на отработени масла на територията на Столична община, както и на следната площадка:

  • гр. София, район „Панчарево“, ул. „Циклама“ № 7, тел. за връзка: 0893/46 27 68

Предайте ги там, в най-близкия сервиз или в центровете за вторични суровини .

Всички други места, освен изброените по-горе, на които са изхвърлени или се съхраняват отработени масла са в нарушение на изискванията на чл. 42 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.