За момента хранителни отпадъци може да се изхвърлят от граждани в сивите контейнери за смесен битов отпадък.

Биоотпадъците и органичните отпадъци, които се образуват от училища, детски градини, детски кухни, търговски обекти, пазари, ресторанти, заведения за обществено хранене, хотели и други се събират разделно и се предават на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ или на фирма, притежаваща разрешение за дейности с отпадъци. Тези обекти са задължени да определят отговорни лица, да не ги смесват с другите потоци отпадъци и да ги предават за последваща преработка.

Ако сте собственик на индивидуални сгради или управител на регистрирана сграда в режим на етажна собственост, може да бъдете включени в системата за разделно събиране на хранителните отпадъци на Столична община, след като подадете заявление към районното кметство.

Необходимо е да подадете заявление в свободен текст, прието след решение на Управителния съвет на етажната собственост, съдържащо информация за очакваното количество хранителни биоотпадъци за ден, до кмета на района по местонахождение на имота. Ако сте платили пълната такса смет, услугата по извозване на вашите хранителни отпадъци е безплатна.